Tietosuojalauseke

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Laadittu 12.08.2019

REKISTERINPITÄJÄ

Lakiasiaintoimisto Tarmo Stenberg Oy

Y-tunnus 3017237-2

Pormestarinkatu 7

20750 Turku

Puhelin +358 40 8585 349

Sähköposti: tarmo@lakistenberg.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tarmo J. Stenberg, Vanhempi Lakimies, TJ

Yhteystiedot yllä

REKISTERIN NIMI Lakiasiaintoimisto Tarmo Stenberg Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta sekä toimeksiantojen hoitaminen, toimeksiantojen laskutus ja yhteydenpito nykyisiin, entisiin sekä mahdollisesti tuleviin asiakkaisiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Asiakasrekisteriin talletetaan Lakiasiaintoimisto Tarmo Stenberg Oy:n asiakkaat.

Käsittelemme rekisterissä seuraavia tietoja:

 Etu- ja sukunimi

 Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)

 Henkilö- tai yhteisötunnus

 Toimeksiantoja koskevat tiedot sekä toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Toimeksiantoja hoidettaessa vastapuolta ja todistajia koskevia henkilötietoja voidaan kerätä myös päämiehiltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö asianajotoimisto hänen tietojaan ja mikäli näin on, oikeus saada henkilötiedot tarkastettua. Tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä, mikäli pyyntö on selkeästi perusteeton tai kohtuuton tai kohdistuu salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piirissä olevaan tietoon. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai täsmentämistä, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista taikka henkilötietojen poistamista tietosuoja-asetuksen 17 artiklan edellytysten mukaisesti. Asiakas voi käyttää oikeuttaan kirjallisesti joko palautelomakkeen kautta tai vapaamuotoisesti sähköpostilla, postitse tai käymällä henkilökohtaisesti toimipisteessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisterin tietoja voidaan tarpeellisilta osin luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYS Henkilötietojen säilyttämisen peruste on asiakassuhteen voimassaolo. Asiakassuhteen ja siihen mahdollisesti liittyvien velvoitteiden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan niin edellyttävät.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Toimeksiantoja koskevat tiedot ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piirissä, ja niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.